powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

Podpisanie umów na realizację staży zawodowych

Dnia 28. 05. 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku nastąpiło podpisanie umów na realizację staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość odbywania stażu w miesiącach wakacyjnych m. in. w trzech przedsiębiorstwach:

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych, doskonalenie kadry nauczycieli oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w placówkach dzięki szkoleń i staży. 

Powiat Włocławski zapewnia pokrycie kosztów dojazdu na staże oraz wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1750,00 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł brutto). Zaplanowano zorganizowanie 152 staży zawodowych, w ty, 76 w roku 2021. Staże będą odbywać się w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień.

Celem staży jest udział uczniów/słuchaczy w praktycznej nauce zawodu na stanowisku                      w zakresie, którego jest kształcony w systemie szkolnym. Odbycie stażu w rzeczywistych warunkach pracy w przedsiębiorstwie funkcjonującym na otwartym rynku pracy będzie skutkowało wzajemnymi korzyściami zarówno dla ucznia/słuchacza jak i przedsiębiorstwa. Uczeń/słuchacz będzie mógł w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte                     w toku nauki szkolnej, potwierdzić swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu oraz wzorując się na specjalistach w danej dziedzinie kształtować swoje cechy osobowości, kompetencje i umiejętności zawodowe niezbędne do skutecznego poruszania się na rynku pracy. Pracodawca natomiast nie ponosząc kosztów będzie mógł ukształtować młodych ludzi stawiających pierwsze kroki na rynku pracy według własnych potrzeb i tym samym zatrudniając część z nich w przyszłości, zredukować koszty rekrutacji.  1. Urząd Miejski w Lubrańcu, reprezentowany przez: Burmistrza Pana Stanisława Budzyńskiego;
  2. POLCALC sp. z o.o, reprezentowany przez: Prezesa Pana Seweryna Rzepeckiego;
  3. Castorama Polska sp. z o.o., reprezentowana przez: Dyrektora Sklepu Pana Jędrzeja Sobańskiego

Uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu,

Dyrektor: Grażyna Wilińska

Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.

Dyrektor: Magdalena Twardowska

Staże zawodowe dla uczestników projektu „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Staż odbywa się na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy organizatorem stażu, tj. Powiatem Włocławskim, Stażodawcą, a Stażystą/ ką.

Wymiar stażu dla jednego Stażysty/ki wynosi 150 godzin

Powiat Włocławski zapewnia pokrycie kosztów dojazdu na staże, współfinansowane                           ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji staży zawodowych: czerwiec, lipiec, sierpień 2021r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2022r.

Przewidziane jest jednorazowe wypłacenie Stażyście/stce stypendium stażowego w kwocie 1750,00 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł brutto). Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem staży jest udział uczniów/słuchaczy w praktycznej nauce zawodu na stanowisku                      w zakresie, którego jest kształcony w systemie szkolnym. Odbycie stażu w rzeczywistych warunkach pracy w przedsiębiorstwie funkcjonującym na otwartym rynku pracy będzie skutkowało wzajemnymi korzyściami zarówno dla ucznia/słuchacza jak i przedsiębiorstwa. Uczeń/słuchacz będzie mógł w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte                     w toku nauki szkolnej, potwierdzić swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu oraz wzorując się na specjalistach w danej dziedzinie kształtować swoje cechy osobowości, kompetencje i umiejętności zawodowe niezbędne do skutecznego poruszania się na rynku pracy. Pracodawca natomiast nie ponosząc kosztów będzie mógł ukształtować młodych ludzi stawiających pierwsze kroki na rynku pracy według własnych potrzeb i tym samym zatrudniając część z nich w przyszłości, zredukować koszty rekrutacji.

Dnia 28. 05. 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku nastąpiło podpisanie umów na realizację staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość odbywania stażu w miesiącach wakacyjnych m. in. w trzech przedsiębiorstwach:

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych, doskonalenie kadry nauczycieli oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w placówkach dzięki szkoleń i staży. 

Powiat Włocławski zapewnia pokrycie kosztów dojazdu na staże oraz wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1750,00 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł brutto). Zaplanowano zorganizowanie 152 staży zawodowych, w ty, 76 w roku 2021. Staże będą odbywać się w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień.

Celem staży jest udział uczniów/słuchaczy w praktycznej nauce zawodu na stanowisku                      w zakresie, którego jest kształcony w systemie szkolnym. Odbycie stażu w rzeczywistych warunkach pracy w przedsiębiorstwie funkcjonującym na otwartym rynku pracy będzie skutkowało wzajemnymi korzyściami zarówno dla ucznia/słuchacza jak i przedsiębiorstwa. Uczeń/słuchacz będzie mógł w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte                     w toku nauki szkolnej, potwierdzić swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu oraz wzorując się na specjalistach w danej dziedzinie kształtować swoje cechy osobowości, kompetencje i umiejętności zawodowe niezbędne do skutecznego poruszania się na rynku pracy. Pracodawca natomiast nie ponosząc kosztów będzie mógł ukształtować młodych ludzi stawiających pierwsze kroki na rynku pracy według własnych potrzeb i tym samym zatrudniając część z nich w przyszłości, zredukować koszty rekrutacji.