Ogłoszenia

 
 
———————————————————————————————————————
 
Radio Hit zatrudni sekretarkę oraz  prezenterkę :CV  prosimy przesyłać  na radiohit@wp.pl 
———

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 11 lutego 2020r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr 11, godz. 11.00 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w m² Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł Kwota wadium
w zł
1. 232/171 921 WL1W/00062016/2 Kaliska 21.400,00 2.140,00
2. 232/197 879 WL1W/00062016/2 Kaliska 20.400,00 2.040,00
3. 232/198 881 WL1W/00062016/2 Kaliska 20.500,00 2.050,00
4. 232/205 915 WL1W/00062016/2 Kaliska 21.300,00 2.130,00
5. 232/206 914 WL1W/00062016/2 Kaliska 21.200,00 2.120,00
6. 232/207 1118 WL1W/00062016/2 Kaliska 24.000,00 2.400,00

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny nieruchomości, doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 6 lutego 2020r. z określeniem w tytule przelewu numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób ich zagospodarowania: działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/57/2003 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 lipca 2003r., stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zgodnie z zapisem ww. planu miejscowego dla działek oznaczonych nr 232/205, 232/206, 232/207 obowiązująca linia zabudowy wynosi 30 m licząc od granicy terenu dróg gminnych oznaczonych symbolem planu 1KDL oraz 15 m licząc od granicy terenu dróg gminnych oznaczonych symbolem planu 5KDL. W dniu 10 października 2019 r. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr X/75/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie uwzględniał zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. w zakresie zmniejszenia obowiązującej linii zabudowy. 

W przypadku wystąpienia nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 lub pod numerem telefonu 54 284 43 34 lub 54 284 43 52.