powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

Dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych w Powiecie Włocławskim

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym” został złożony przez Powiat Włocławski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w Toruniu w dniu 10 lipca 2020 r. w ramach konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20. W wyniku przeprowadzonej oceny formalno – merytorycznej projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schematu Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Priorytetu 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z treścią zawartej umowy o dofinansowanie projektu całkowita wartość a jednocześnie wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 247 171,69 zł, kwota 999 991,40 zł stanowi dofinansowanie z EFRR, natomiast zakończenie realizacji projektu przewidziano do dnia 30 listopada 2021 r.

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie powiatu włocławskiego. Wśród obiektów użyteczności publicznej powiatu wybrano te, gdzie zużycie energii elektrycznej jest znaczące a prowadzenie instalacji odnawialnych źródeł energii da wymierny efekt ekologiczny poprzez produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne. Wdrożenie rozwiązań w zakresie instalacji OZE niewątpliwie pozytywnie wpłynie na wizerunek powiatu w oczach mieszkańców, postrzegając powiat jako efektywny energetycznie i ekonomicznie.

Jednostki, na których zostaną zainstalowane baterie słoneczne:

1) Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Wilkowiczki 25,  87-850 Choceń,

2) Dom Pomocy Społecznej w Kowalu, ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal,

3) Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Rzeżewo, 87-840 Lubień Kujawski,

4) Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, Kurowo Parcele 44,  87-821 Baruchowo,

5) Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, ul. Nowomiejska 5, 87-865 Izbica Kujawska,

6) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, 87-860 Chodecz,

7) Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie, 87-890 Lubraniec,

8) Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice, 87-850 Choceń,

9) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza “Ostoja”, ul. Żwirki i Wigury 4A, 87-840 Lubień Kujawski,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza “Przystań”, ul. Żwirki i Wigury 4B, 87-840 Lubień Kujawski,

10) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza “Jaś”, Brzezie 35 E, 87-880 Brześć Kujawski,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza “Małgosia”, Brzezie 35 D, 87-880 Brześć Kujawski,

11) Zespól Szkół w Lubrańcu, ul. Brzeska 51, 87-890 Lubraniec,

12) Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ul. Kapitulna 24, 87-800 Włocławek,