powiat Włocławski - Kultura powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

„Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu.”

15 grudnia 2020 r. o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym we Włocławku  odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu społecznego pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” w obecności Pani Anety Jędrzejewskiej – członka zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Romana Gołębiewskiego – starosty wrocławskiego oraz Jarosław Sochacki – starosta rypiński.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFS .

Oś Priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja

Działanie: RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych

Poddziałanie: RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

Cel projektu: Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 3200 osób dorosłych (w tym mi. 52% kobiet) w wieku 18-65 lat, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zewnętrzną certyfikacją realizowanych do końca 2022 r. Celem szczególnym jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacjach, kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.

Wartość Projektu: 17 439 136,00 zł

Dofinansowanie: 15 695 176,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 14 823 263,86 zł

Szczegółowo:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 17 439 136,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi: 15 695 176,00 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

1)  z Funduszu w kwocie nie większej niż: 14 823 263,86 zł, co stanowi nie więcej niż: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2)  z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż: 871 912,14 zł

Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 1 743 960,00 zł, co stanowi nie mniej niż 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, (niepieniężny)

Lider Projektu: Powiat Włocławski

Partner I: Firma Syntea S.A.

Partner II: Powiat Rypiński

Planowany okres realizacji Projektu: 2021 – 2022

W ramach Projektu będą realizowane szkolenia w następującym  stosunku procentowym:

Powiat Włocławski: 80%

Powiat Rypiński: 20%

Zintegrowany  Rejestr Kwalifikacji

1). Montowanie stolarki budowlanej : 430 os.

2). Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia : 430 os.

3). Prowadzenie obsługi biura: 590 os.

4). Projektowanie grafiki komputerowej: 430 os.

5). Tworzenie witryn internetowych: 420 os.

6). Serwis napojów mieszanych i alkoholi: 100 os.

Kwalifikacje uregulowane  przez samorządy zawodowe, administrację publiczną

7). Kurs prawa jazdy C: 260 os.

(20h teorii i 30h praktyki) +kwalifikacja wstępna przyspieszona (130h teorii i 10h praktyki), badania lekarskie, egzamin i świadectwo potwierdzające uprawnienia państwowe: 260 os.

8). Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy: 100 os.

9). Diagnosta samochodowy: 100 os.

Kwalifikacje rynkowe

10). Logistyk: 100 os.

11). Florysta: 50 os.

12). Trener personalny: 100 os.

13). Prowadzenie Spraw Kadrowo Placowych: 40 os.

14). Kasy fiskalne: 50 os.