Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

„Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”

„Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu
oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”

dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020
Działania 2.2 „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” oś priorytetowa II
„Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Cel projektu:

 • Zwiększenie przepustowości linii technologicznej do segregacji odpadów surowcowych
 • Wzrost odzysku odpadów surowcowych kierowanych do recyklingu materiałowego
 • Zwiększenie udziału ilości odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie
 • Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych
 • Realizacja zadań z zakresu zapobiegania i ponownego użycia odpadów, poprzez utworzenie punktu napraw i wymiany rzeczy używanych w PSZOK.

Zakres Projektu:

 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku sortowni
 • Dostawa i montaż urządzeń służących do doczyszczania odpadów surowcowych
 • Doposażenie i montaż urządzeń w zakresie przetwarzania odpadów zmieszanych
 • Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z utworzeniem punktu naprawy i wymiany rzeczy używanych
 • Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu

Dofinansowanie projektu:

 • Dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
 • Wartość projektu: 32 024 252,50 PLN
 • Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 15 305 504,75 PLN

Projekt składający się z 3 zadań.

 1. Rozbudowa i modernizacja  hali sortowni
 2. Montaż urządzeń sortowni – Etap I

Montaż urządzeń sortowni – Etap II

 • Modernizacja i doposażenie PSZOK

Zadanie 1 Rozbudowa i modernizacja hali sortowni – zakończony

W tym zadaniu wykonane zostały:

– rozbudowa i modernizacja istniejącej hali sortowni

– częściowy demontaż konstrukcji hali segregacji

– demontaż istniejącej linii sortowniczej

– modernizacja konstrukcji hali, dachu oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych
i przeciwpożarowych

– zwiększenie powierzchni obiektu o 704 m²

Zadanie 2 Montaż urządzeń sortowni (Podzielone na dwa etapy)

Etap I – zakończony

W tym etapie hala wyposażona została w linię technologiczną, w skład której weszły m.in. takie elementy jak:
– rozrywarka do worków
– sito bębnowe długości 12,5m
– 5 kabin sortowniczych
– separator optyczny papieru
– separator optyczny tworzyw sztucznych
– separator balistyczny
– prasa belująca do surowców wtórnych wraz z performerem do butelek PET
– zespół przenośników taśmowych

Etap II (zrealizowany zostanie w roku 2021 roku)

W tym etapie hala doposażona zostanie w kolejne elementy zapewniające efektywniejszą segregację surowców wtórnych:
– separator optyczny folii
– 3 separatory optyczne tworzyw sztucznych
– separator optyczny frakcji wysokokalorycznej
– separator metali nieżelaznych
– montaż kabinę sortowniczą metali nieżelaznych
– przenośniki taśmowe do transportu odpadów
– wymieniona zostanie kabina tworzyw sztucznych 3D

Zadanie 3 Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włocławku

W tym etapie przeprowadzone zostały już roboty budowlane polegające na adaptacji istniejących pomieszczeń PSZOK do pełnienia funkcji punktu napraw oraz wymiany rzeczy używanych.
Punkt zostanie też doposażony w:
– wózek widłowy,
– wózek paletowy,
– wagę,
– regały i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie drobnych napraw

 Zaprojektowany i udostępniony zostanie portal internetowy, dzięki któremu mieszkańcy Włocławka będą mogli zapoznać się z rzeczami, które trafią do PSZOK i po odpowiednim przygotowaniu będą mogły być ponownie wykorzystane przez osoby zainteresowane.

Moce przerobowe instalacji po zakończeniu projektu:

Nowa linia sortownicza dla odpadów komunalnych – 75 000 Mg na rok

Nowa linia do segregacji odpadów z selektywnej zbiórki – 6 000 Mg na rok

Minimalna przepustowość godzinowa linii sortowniczej – 20 Mg/godz

Efektywność instalacji

Odzysk tworzyw sztucznych zawartych we frakcji 80-340 mm z separatora optycznego tworzyw sztucznych – 80 %

Odzysk papieru zawartego we frakcji 80 – 340 mm z separatora optycznego papieru – 80%