powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Grypa ptaków we Włocławku.

Grypa ptaków we Włocławku. Nakazy i zakazy
W związku ze stwierdzeniem obecności grypy ptaków u padłej mewy na terenie Włocławka, 10 stycznia br. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku wydał stosowne rozporządzenie.
Dokument ten wprowadza obowiązki dla wszystkich osób w obrębie miasta Włocławka, utrzymujących drób oraz gołębie oraz inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w
pomieszczeniach. To oznacza, że miasto Włocławek przez 30 dni będzie strefą objętą zakażeniem. Jeszcze dziś przy wjeździe do Włocławka pojawią się tablice ostrzegawcze „UWAGA! WYSOCE
ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.
Rozporządzenie precyzuje nakazy i zakazy w strefie objętej zakażeniem.
NAKAZUJE SIĘ
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych
gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków znalezienia martwych ptaków, usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych
do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk
i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
5) posiadaczowi ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z
wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa,

b) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych
ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
c) przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa
w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,

d) stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
e) przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
f) niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

ZAKAZUJE SIĘ
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
jednodniowych, oraz jaj w strefie objętej zakażeniem, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii
we Włocławku wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez
niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce
zjadliwej grypy ptaków;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów
wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza strefą objętą
zakażeniem bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego
gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub
wyprowadzanie;
4) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody
Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku;
5) wysyłania, wywożenia i wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i
produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych
bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku;
6) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz
Weterynarii we Włocławku wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
7) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne
ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
9) organizowania polowań na ptaki łowne.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające w mieście czasowo.