powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Włocławski - Wiadomości

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2737Cw CYPRIANCE

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie – odcinek Cyprianka – Chełmica Duża, dł. Odcinka około 2,5km”

            Przedmiotowa inwestycja znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Fabianki. Odcinek objęty rozbudową, o długości 2,4 km, przebiega przez miejscowości: Cyprianka i Chełmica.

            W ramach prac budowlanych wykonano:

 • przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości od 5,5 do 6,0m;
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej;
 • budowę i przebudowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;
 • przebudowę poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego;
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej;
 • przebudowę zjazdów publicznych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z kostki betonowej;
 • budowę zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki betonowej;
 • zagospodarowane zielenią terenu przyległego;
 • regulację i odmulenie rowów przydrożnych;
 • umocnienie skarp rowów;
 • remont przepustu drogowego;
 • wprowadzono stałą zmianę organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego);
 • przebudowę oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania:

3 366 288,56 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100).

           Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

50% wartości zadania.

Wykonawcą robót budowlanych była firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Wojska Polskiego 8

87-600 Lipno