powiat Aleksandrowski - Wiadomości powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Radziejowski - Wiadomości powiat Toruński - Wiadomości powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomość 0 Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Co dla województwa kujawsko-pomorskiego z funduszy unijnych na lata 2021-2027?

Konsultacje Umowy Partnerstwa. Co dla województwa kujawsko-pomorskiego z funduszy unijnych na lata 2021-2027?

Wypowiedź VIDEO i AUDIO ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego

https://pliki.mfipr.gov.pl/index.php/s/k8dppxBH2sn6rBZ

Województwo kujawsko-pomorskie to ostatni region, w którym odbywają się spotkania w ramach konsultacji Umowy Partnerstwa – najważniejszego dokumentu określającego, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie w latach 2021-2027. Na program regionalny w nowej perspektywie Kujawsko-Pomorskie otrzyma co najmniej 1,475 miliarda euro. Region może zwiększyć tę pulę, bo do podziału na wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 miliarda euro. Do Kujawsko-Pomorskiego trafią także pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

W spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami z regionu Kujaw i Pomorza wzięli udział: minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Województwo kujawsko-pomorskie oprócz silnie rozwiniętych sektorów: rolniczego, chemicznego i elektromaszynowego, posiada bogate zaplecze naukowo-badawcze. Do atutów regionu należą wiodące w kraju placówki medyczne, baza uzdrowiskowo-sanatoryjna, placówki kultury i dziedzictwa kulturowego oraz sprawny system edukacyjny.

– Mimo ogromnego potencjału województwo kujawsko-pomorskie jest wciąż regionem, który potrzebuje unijnego i krajowego wsparcia finansowego w realizacji planów inwestycyjnych – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Co dla województwa?

Zgodnie z propozycjami zawartymi w Umowie Partnerstwa marszałek województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będzie dysponował kwotą 1,475 miliarda euro na program regionalny.

– Region ma szansę na więcej funduszy. W puli środków programów regionalnych jest jeszcze 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze. Negocjacje kontraktu programowego rozpoczną się w najbliższym czasie – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim będą też finansowane ze środków dostępnych w Funduszu Odbudowy. Będą one rozdzielane na podstawie Krajowego Planu Odbudowy. Wkrótce rozpoczną się konsultacje tego dokumentu.

Przedsięwzięcia w regionie będą również finansowane z programów krajowych. Tylko w perspektywie 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach programów krajowych, zrealizowano 1,2 tys. inwestycji na kwotę dofinansowania UE ponad 1,58 miliarda euro.

– Planujemy rozpocząć inwestowanie Funduszy Europejskich z nowej perspektywy jeszcze w tym roku. W najbliższych latach chcemy przeznaczyć te środki na innowacje, wzmacnianie przedsiębiorczości, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, edukację i kapitał społeczny – wyliczyła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Jak podzieliliśmy fundusze?

Podobnie jak w latach 2014-2020, również w nowej perspektywie 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Łącznie w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Polska ma do dyspozycji 76 miliardów euro.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

Co po konsultacjach?

Na szczeblu unijnym kończą się prace nad rozporządzeniami na nową perspektywę. Polska jest na etapie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa.

Spotkanie w województwie kujawsko-pomorskim było ostatnim w ramach prowadzonych online konsultacji projektu Umowy Partnerstwa we wszystkich województwach. Uwagi do projektu Umowy Partnerstwa można jeszcze zgłaszać do 22 lutego za pomocą formularza dostępnego na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-konsultacjach/.

Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy województw odbędą się formalne negocjacje programów i Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.