powiat Aleksandrowski - Wiadomości powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Radziejowski - Wiadomości powiat Toruński - Wiadomości powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Testy przesiewowe dla medyków – nowe narzędzie w kujawsko-pomorskim pakiecie antykryzysowym

Testy przesiewowe dla białego personelu szpitali i przychodni funkcjonujących w systemie publicznej służby zdrowia to nowe narzędzie w naszym pakiecie antykryzysowym. Kujawsko-pomorski wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid19 i łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce obejmuje też m.in. mikrogranty inwestycyjne, granty do kapitału obrotowego i pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorstw, dopłaty do pensji personelu instytucji pomocowo-opiekuńczych, zakupy sprzętu i medycznych środków ochrony osobistej dla szpitali oraz mechanizm wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

Nasze testy dla medyków wpisują się w wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i przyjęte obecnie przez rząd zasady zmierzające do ograniczenia transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, uzupełniając finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia system badań ze wskazań epidemiologicznych. Co ważne, obejmujemy nimi także personel przychodni podstawowej opieki medycznej. Przyjmujemy zasadę, że badamy osoby zdrowe; w przypadku zatrudnionych w szpitalach po jednej, wybranej losowo, osobie tygodniowo z każdego oddziału; w przypadku przychodni tygodniowo 10 proc. personelu. Analizy laboratoryjne przeprowadzą na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy i bydgoskie Centrum Pulmonologii. Do składania zapotrzebowania na przeprowadzenie testów zapraszamy kierownictwa placówek medycznych. (https://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36207-testy-w-kierunku-koronawirusa-takze-dla-poz-ow )

·         18 tys. testów

·         Dla personelu przychodni i szpitali

Wart 910 milionów złotych nasz pakiet antykryzysowy, czyli samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wsparcie dla szpitali

Widoczny postęp odnotowujemy w całym wartym 130 milionów złotych medycznym segmencie programu, na który składają się zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali, a także inwestycje modernizacyjne w placówkach. 

·         Wartość pakietu: 130 milionów złotych; do szpitali trafią lub trafiły już m.in.:

·         tomograf komputerowy

·         158 respiratorów

·         11 ambulansów

·         50 defibrylatorów

·         3 miliony rękawic jednorazowych

·         650 tysięcy masek

·         ćwierć miliona fartuchów jednorazowych.

·         segment obejmuje wszystkie szpitale w regionie (28 placówek)

W Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy powstała nowa pracownia tomografii komputerowej wyposażona w sześćdziesięcioczterorzędowy tomograf komputerowy, z systemem archiwizacji i dystrybucji obrazów. Jest to aparat kontenerowy, czyli zainstalowanym na stałe w specjalnie dla niego stworzonym przez producenta kontenerze medycznym. Takie rozwiązanie zyskuje w trakcie epidemii coraz częstsze zastosowanie, bo pozwala umieścić narzędzie do szybkiej diagnostyki poza budynkiem szpitalnym i praktycznie nie wymaga prac instalacyjnych.

Ratująca życie aparatura medyczna wysokiej klasy i niezbędny sprzęt trafiły wcześniej do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza i Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie i Szpitala Powiatowego w Chełmży, Szpitala Tucholskiego w Tucholi, Szpitala Miejskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, a w połowie sierpnia także do szpitala powiatowego w Mogilnie. To m.in. karetki transportowe, aparatura analityczna, respiratory, systemy intensywnego nadzoru medycznego, pulsoksymetry i aparatura do wysokoprzepływowej terapii tlenem, urządzenia do bezpiecznej dekontaminacji pomieszczeń (czyli unieszkodliwiania i usuwania drobnoustrojów z powietrza i powierzchni) oraz aparaty do automatycznej resuscytacji krążeniowej i oddechowej.

Częścią pakietu są też projekty inwestycyjne. Centrum Pulmonologii zainstalowało na oddziale intensywnej terapii nowoczesny system wentylacyjny, żnińskie Centrum Zdrowia zmodernizowało sieciowe instalacje tlenową, powietrzną i próżniową, zaś szpital powiatowy w Mogilnie rozpoczął właśnie połączony z przebudową remont oddziału chorób wewnętrznych.

Z tak zwanej opieki wytchnieniowej skorzystało 867 medyków (lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych), którym nasze ośrodki udzieliły łącznie ponad 2 tysięcy noclegów.

·         2 ośrodki (Górsk i Przysiek)

·         2 tys. noclegów

·         Udzielonych 900 medykom

Wsparcie gospodarki

Pomagając przedsiębiorcom ratujemy byt przedsiębiorstw i miejsca pracy, a także wpływy podatkowe, czyli budżet państwa i budżety samorządów. Dlatego część gospodarcza pakietu jest największa – 675 milionów złotych (75 proc. całości). Blisko 120 mln złotych to pula przeznaczona na dotacje, na pożyczki przeznaczamy pół miliarda złotych, na narzędzia wsparcia dostępne w powiatowych urzędach pracy (dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne) 92 mln złotych.

Dużym zainteresowaniem cieszą się udzielane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR) mikrogranty inwestycyjne. TARR przeprowadził już dwa nabory wniosków. W wyniku pierwszego przyznano wsparcie blisko 800 firmom, jego łączna wartość przekracza 30 milionów złotych. Pierwsze umowy zostaną podpisane jeszcze w tym miesiącu. Trwa ocenia 380 wniosków złożonych w naborze drugim; wkrótce ogłoszenie terminu trzeciego naboru z alokacją 25 mln złotych

·         800 przyznanych mikrograntów do 60 tys. zł na łącznie 30 mln zł

·         Pierwsze umowy we wrześniu

·         Trwa ocenia 380 wniosków z drugiego naboru

·         Wkrótce trzeci nabór z alokacją 25 mln zł

Granty do kapitału obrotowego to bezzwrotne wsparcie do 50 tysięcy złotych przeznaczone dla mikro i małych przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w związku z obecną recesją. Obecnie trwa procedura oceny 1 700 wniosków, które pomyślnie przeszły weryfikację wstępną. Pula środków to ponad 47 milionów złotych. Umowy z beneficjentami będą podpisywane sukcesywnie we wrześniu i październiku.

·         Granty do kapitału obrotowego do 50 tys. zł

·         Pula środków: 47 mln zł

  • Trwa ocenia 1 700 wniosków
  • Umowy we wrześniu i październiku

Nasze przedsiębiorstwa mają też do dyspozycji (udzielane także przez KPFP) pożyczki płynnościowe (m.in. na wynagrodzenia, do 1 mln zł, oprocentowanie od 0 proc., na 6 lat). Tu zawarto już 36 umów z przedsiębiorcami, 106 kolejnych wniosków jest obecnie w trakcie rozpatrywania. 

  • Pożyczki płynnościowe do 1 mln zł
  • 36 zawartych umowy
  • 106 wniosków w trakcie rozpatrywania

Wsparcie sfery usług społecznych

2 miliony masek ochronnych i 44 tysiące litrów płynów do dezynfekcji trafiło latem do ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i leczniczo-pielęgnacyjnych w całym regionie. Dystrybucją zajmował się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który sprawuje pieczę nad całym segmentem społecznym pakietu antykryzysowego. (https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36048-wsparcie-tych-ktorzy-pomagaja )

·         2 mln masek

·         44 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych

·         Dla 217 instytucji pomocowych w całym regionie (https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2020/wiadomosci/20200721_wsparcie/maseczki.pdf )

Segment społeczny obejmuje też: mechanizm wsparcia przedsiębiorstw społecznych z budżetem 4 mln złotych (https://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/35939-podmioty-ekonomii-spolecznej-szyja-maski-i-gotuja-dla-dps-ow ); wypłaty dodatkowych wynagrodzeń pracownikom domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych w całym regionie (na łączną sumę 5 mln złotych otrzymało je już 2,5 tys. osób, obecnie, na podstawie umów grantowych, wypłaty trafią też do opiekunek społecznych w gminach); zakupy testów antycovidowych.

·         Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia 2,5 tys. pracownikom

·         1000 zł brutto przez 3 miesiące

·         Na łącznie 5 mln zł

·         4 mln zł na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

ROPS przystąpił obecnie do realizacji finansowanego ze środków rządowych projektu, w ramach którego domy pomocy społecznej otrzymają pieniądze przeznaczone zarówno na dopłaty do wynagrodzeń, jak i zakup środków ochrony osobistej dla pracowników. O środki mogą się ubiegać organy prowadzące tego rodzaju placówki.

·         Zaproszenie do składania wniosków na stronie ROPS (https://www.rops.torun.pl/pomagamy-skutecznie-granty-dps/ogloszenie-o-naborze )

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

·         39 nauczycieli

·         2 studia nagraniowe

·         23 tygodnie nauki

·         1000 lekcji online

·         3 mln wyświetleń

·         9 tys. obserwujących

Wart 910 milionów złotych nasz pakiet antykryzysowy, czyli samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.