Kultura - strona główna powiat Włocławski - Kultura powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY W LUBIENCU GMINA CHODECZ

1 września 2020 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021.

W placówce edukacyjnej utworzonej na bazie Zespołu Szkół w Chodczu powstały nowoczesne warsztaty do nauki zawodu (pracownie mechaniczne, pracownie gastronomiczne, pracownie logistyczne i BHP, zakupiono sprzęt komputerowy
i multimedialny oraz samochód osobowy z oprogramowaniem diagnostycznym)
a ponadto wykonano plac manewrowy.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego na obszarze powiatu włocławskiego. Wpłynie to na zwiększenie znaczenia edukacji zawodowej, tworząc warunki nauczania zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, zwiększając potencjał  
w zakresie oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego i jakości kształcenia. Dzięki temu zwiększa się kompetencje i umiejętności uczniów, które są oczekiwane  na lokalnym rynku pracy, nastąpi wyrównanie szans życiowych oraz wzrost aktywności zawodowej absolwentów szkół zawodowych.

INFORMACJA O INWESTYCJI

 1. Nazwa zadania: „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą”.
 2. Adres inwestycji: Lubieniec 40, 87-860 Chodecz.
 • Wykonawca dokumentacji projektowej:

Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski z siedzibą przy
ul. Kaliskiej 90/69, 87-800 Włocławek.

 • Wykonawca inwestycji: 

Wykonawca:

WIKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno.

Podwykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „Przembud” Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Falbanka 18, 87-800 Włocławek.

 • Inspektor Nadzoru Inwentarskiego:

Pan Zbigniew Frankowski z siedzibą w Bogucinie 84, 87-811 Fabianki,

Pan Michał Leszczyński przedsiębiorstwo B&ES z siedzibą przy ul. Wodnej 7, 87-152 Pigża.

 • Termin wykonania inwestycji:

od dnia 12.12.2018r. (data podpisania umowy z Wykonawcą) do dnia 31.05.2020 r.
(zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą).

 • Całkowita wartość inwestycji:  15 772 553,25 zł (brutto), z czego:
 • Roboty budowlane: 12 915 000,00  zł
 • Wyposażenie pracowni: 2 289 851,94 zł
 • Zakup gruntu pod budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przygotowanie Studium wykonalności, Koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Promocja projektu oraz inne wydatki związane z realizacją zadania: 567 701,31 zł.
 • Charakterystyka zadania:

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturą edukacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki kwalifikowalne projektu: 13 154 283,18 zł.

Kwota dofinansowania ( środki europejskie ): 10 417 982,65 zł.