powiat Włocławski - Wiadomości

Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo

Dzisiaj została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86 – 061 Brzoza – wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo”.

Wartość umowy brutto wynosi:  2.118.567,56 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: remont drogi polegającej na ułożeniu nowej warstwy bitumicznej dla nawierzchni drogi o długości 6,2 km, częściowe oczyszczenie z odtworzeniem rowów, przebudowa chodników i zjazdów, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie  BRD Mariusz Jabłoński, ul. Sosnowa 11 87-800 Włocławek.

Termin wykonania zadania określony został do dnia 16 lipca 2020 r.

Na realizację powyższej inwestycji Powiat Włocławski również ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.