Kultura - strona główna powiat Lipnowski - Kultura powiat Lipnowski - Wiadomości

Otwarcie Klubu Seniora w Łąkiem.

5 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Łąkiem. Klub jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu pt.: „Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne!”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych, a okres jego realizacji trwa od 01.05.2021 r. do 31.12.2022 r. Projekt realizowany jest przez Miasto i Gminę Skępe w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Wykonawcą zadania jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 92 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 55 kobiet) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Miasto i Gminę Skępe poprzez realizację dla uczestników projektu usług społecznych mających służyć zaspokojeniu ich indywidualnych potrzeb wynikających z potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wsparciu ich opiekunów faktycznych (szkolenia i poradnictwo) oraz przeszkoleniu opiekunek, które zaangażowane zostaną do realizacji usług opiekuńczych w projekcie. Całkowita wartość projektu: 1 396 758,00 zł, wartość dofinansowania: 1 247 258,00 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 187 244,30 zł , i Budżetu Państwa: 60 013,70 zł.W uroczystości otwarcia oprócz seniorów wzięli również udział gospodarze terenu oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem Ksiądz Roman Murawski, Radna Rady Powiatu Lipowskiego Grażyna Frymarkiewicz, Radny Rady Miejskiej w Skępem Benedykt Krupiński, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Krzysztof Jaworski, Skarbnik Miasta i Gminy Skępe Barbara Leśniewska, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem Ewa Wojciechowska, Sołtys Sołectwa Łąkie Stefan Hulicki, Kierownik Klubu Seniora Łukasz Kulwicki. Obecne były także delegacje z poszczególnych kół i klubów emerytów i seniorów ze Skępego: Klubu Seniora „Koziołek” ze Skępego z Przewodniczącą Jadwigą Okrzyńską na czele, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Skępego oraz Stowarzyszenia „Skępiacy”, które w zastępstwie Przewodniczącej reprezentowała Barbara Skowrońska. Po przywitaniu zgromadzonych gości przez Kierownika Referatu Oświaty, Zdrowia i Sportu Magdalenę Elwertowską głos zabrali gospodarze terenu: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem, którzy podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, którego jednym z działań jest, m.in. otwarcie Klubu Seniora. Jednocześnie złożyli podziękowania na ręce Członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Anety Jędrzejewskiej. Kolejno głos zabrała Pani Marszałek, która w kilku słowach przybliżyła zgromadzonym istotę realizacji projektów skierowanym do seniorów. W dalszej części spotkania Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Wojciechowska opowiedziała o zamierzeniach i działaniach jakie w najbliższym czasie zostaną skierowane do seniorów z terenu Miasta i Gminy Skępe. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Przecięcia dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem Ks. Roman Murawski, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem Ewa Wojciechowska, Radny Rady Miejskiej Benedykt Krupiński, Sołtys Sołectwa Łąkie Stefan Hulicki i Przewodnicząca Klubu Seniora „Koziołek” ze Skępego Jadwiga Okrzyńska jako przedstawiciel seniorów. Następnie Ksiądz Proboszcz Roman Murawski odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia budynku Klubu. Na zakończenie spotkania Kierownik Klubu zapoznał seniorów z harmonogramem zajęć na najbliższe dni, a następnie zaproszono wszystkich zebranych na słodki poczęstunek. Dzięki realizacji tego zadania seniorzy z terenu Miasta i Gminy Skępe będą mogli uczestniczyć w warsztatach zajęciowych, dzięki którym będą mogli rozwijać umiejętności i zainteresowań w grupach, gimnastyce rekreacyjnej/zajęciach ruchowych – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie zdrowia – psychologami, lekarzami, dietetykami, wyjściach do kina/teatru/na koncert/basen o charakterze kulturalnym, a także będą mogli korzystać z utworzonej biblioteczki seniora, gdzie będą mogli wymieniać się książkami, przynieść przeczytane, pożyczyć przyniesione przez innych.Ponadto dzięki współpracy ze szkołami, przedszkolami, instytucjami kultury z terenu Miasta i Gminy Skępe, które zostaną włączone w działalność Klubu Seniora, będzie możliwa realizacja pokazów tanecznych, występów artystycznych z okazji okolicznych świąt i uroczystości. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich SENIORÓW (osoby po 60 r.ż. ) na bezpłatne zajęcia, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. od. 9.00 do 13.00 w Łąkiem (budynek po szkole podstawowej). Zapewniamy bezpłatny dowóz – odjazd o godz. 8.30 (przystanek obok Urzędu Miasta i Gminy w Skępem)