Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.
Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie w wysokości 83,3 mln zł.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje w szczególności rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej oraz zakup systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Znaczna część zadań Projektu została już zrealizowana. W latach 2015-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wybudowało około 3,55 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurwia,
Słodowaka, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Spółka zmodernizowała, także ok. 32 km sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu dzielnic Włocławka: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście, Zawiśle oraz Zazamcze. MPWiK Sp. z o.o. ulepszyła, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka.

W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Przedsiębiorstwo zakupiło specjalistyczne auto przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

Obecnie realizowane inwestycje obejmują:
 modernizację i przebudowę kanałów sanitarnych o łącznej długości około 6,8 km wraz z renowacją i wymianą studni kanalizacyjnych,
zlokalizowanych w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników,
Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna,
Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka,
Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa,
Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska
Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. Zakończenie realizacji zadania
planowane jest do końca lipca 2022 r.,
 dostawę samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji
infrastruktury kanalizacyjnej z planowanym zakończeniem realizacji
zadania do końca 2021 r.

Realizacja Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno- kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym m.in. do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.