Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Wodociągi we Włocławku coraz nowocześniejsze

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje III etap projektu unijnego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek”.
Na realizację przedsięwzięcia Spółka MPWiK we Włocławku otrzymała dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie ok. 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto w wysokości 83,3
mln zł. Obecnie realizowane zadania obejmują:

  • modernizację i wymianę sieci wodociągowych z przyłączami wraz z wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach: Świętego Antoniego, Jesionowej, Reymonta i Orlej.
    Realizowane będą również prace w ulicach Bojańczyka oraz Chopina i Warszawska. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w listopadzie 2021roku,
  • modernizację magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego wraz z przebudową i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych. Zakończenie prac projektowych planowane jest w czerwcu br., natomiast w okresie od lipca do września 2021 r. realizowane będą roboty w ul. Wyszyńskiego.
    Warto dodać, że ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych wykonywana jest metodami bezwykopowymi.
    Obszerna informacja na temat realizacji projektu:
    https://mpwik.wloclawek.pl/news,w_ramach_projektu_poiis_spolka_mpwik_modernizu je_wodociagi,76.html

(W.M)