Wiadomości - strona główna

30 MARCA Sesja Rady Miasta

  • Sesja Rady Miasta 30 marca 2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Włocławek.

Przedmiotem obrad sesji będą m.in. uchwały w sprawie: – przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla miasta Włocławek na lata 2021-2025; – ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek; – wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.: “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.; – powołania Spółdzielni Socjalnej EMPATIA.

Radni podejmą również uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia ” Zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasto Włocławek”.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/d34933ab-37aa-4