Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Będą szczepienia przeciwko HPV

  • Będą szczepienia przeciwko HPV Samorząd Włocławka przygotowuje się do realizacji kolejnej edycji programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 11 lutego 2021 r. został ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację programu.

W tegorocznej edycji planowane są szczepienia II dawką szczepionki 165 dziewcząt, którym podano I dawkę szczepionki w ramach programu w 2020 roku; szczepienia I dawką szczepionki do 200 dziewcząt 12-letnich (ur. w 2009 r.); szczepienia II dawką szczepionki do 70 dziewcząt 12-letnich (ur. w 2009 r.). Świadczenia będą udzielane dobrowolnie i bezpłatnie, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu wynosi 172 950 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), W ramach programu obejmuje będą także realizowane działania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Oferty należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00) lub nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (decyduje data stempla pocztowego).

Ostateczny termin składania ofert upływa 1 marca 2021 r.

Pełna treść Zarządzenia nr 49/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-492021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-11-lutego-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-profilaktyki-zaka/