Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Samorząd Włocławka rozdziela dotacje na zabytki

Samorząd Włocławka rozdzieli dotacje na zabytki, trwa nabór wniosków Do 29 marca w Urzędzie Miasta Włocławek można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.

O dotacje mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

 

Wnioski są przyjmowane w terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, na stanowisku Wydziału Urbanistyki i Architektury.

 

Zasady udzielania dotacji określone zostały w Uchwale Nr V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 roku: http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/36374/uchwala-v-3-_2019_339254.pdf