powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu – dł. odcinka 1,3 km”

„Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu – dł. odcinka 1,3 km”

            Przedmiotowa inwestycja znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, na terenie miasta Kowal i gminyKowal. Odcinek objęty przebudową, o długości 1,3 km, zlokalizowany jest głównie na terenie miasta Kowal jako ulica Kazimierza Wielkiego.

            Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie:

  • przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, o szerokości do 7,0m,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
  • budowęścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
  • przebudowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
  • budowę azylu wyspowego spowalniającego z elementów prefabrykowanych,
  • przebudowę przepustów pod zjazdami,
  • wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome),
  • wykonanie odwodnienia za pomocą wpustów ulicznych i sprowadzenie wody do rowów retencyjno-odparowującychna teren przyległy,
  • wprowadzenie i zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. doświetlenie przejść dla pieszych, wygrodzenie ścieżki pieszo-rowerowej).

Całkowity koszt realizacji zadania:

1 823 874,00 zł (jeden milionosiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote).

Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

902 342,00 zł (dziewięćset dwa tysiące trzysta czterdzieści dwa złote).

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

902 342,00 zł (dziewięćset dwa tysiące trzysta czterdzieści dwa złote).

Koszty własne powiatu włocławskiego:

19 190,00 zł  (dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

Wykonawcą robót budowlanych była firma:

Firma Drogowo Inżynieryjna DROGTOM Sp. z o. o.