powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia

Zasiłek przysługuje, gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie z powodu koronawirusa. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać także medycy, którzy nie skorzystają z opieki nad dziećmi zapewnionej m.in. przez szkołę, żłobek czy przedszkole.
Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom na opiekę nad dziećmi do lat 8, starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi; dziećmi, którymi nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny. Do zasiłku mają także prawo rodzice zatrudnieni m.in. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w ogrzewalniach i noclegowniach, jeśli nie skorzystają z opieki nad dziećmi zapewnionej
przez szkołę, żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej czy podmiot prowadzący inną formę wychowania przedszkolnego. Dotyczy to także rodziców:
realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonujących działania ratownicze,
zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Ze świadczenia mogą korzystać także rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie skorzystają z opieki zapewnionej przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy
wychowania przedszkolnego.
Jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.