powiat Włocławski - Wiadomości

Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim

W dniu 14 maja 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, podczas którego podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” o wartości 2.796.756,30 zł. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez nasz samorząd. Obejmuje kształcenie zawodowe uczniów, które będzie miało na celu dostosowanie oferty edukacyjnej powiatowych szkół zawodowych. Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z płatnych staży (ok. 150 osób). Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów poprzez uzyskanie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. W projekcie wezmą udział uczniowie zespołów szkół: w Chodczu, Kowalu i Lubrańcu-Marysinie. W ramach powyższego zadania zostaną również doposażone pracownie m. in.: logistyki, techniki biurowej, językowe, gastronomiczna.

Zajęto się również:

  • wprowadzeniem zmian w budżecie powiatu, w związku z przyjęciem środków przekazanych przez marszałka województwa na realizację zadania pn. „Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, który pozwoli na zakup testów na obecność koronawirusa, zakup środków ochrony indywidulanej oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników dps pracujących bezpośrednio z podopiecznymi,
  • zatwierdzeniem wniosku komisji przetargowej z wyboru najkorzystniejszej oferty na wyposażenie pomieszczeń biurowych nowego budynku starostwa,
  • przyjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w mieście Chodecz,
  • przyjęto uchwałę w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu na dzień 21 maja 2020 r.,
  • rozpatrzeniem sprawozdanie z działalności i efektów pracy PCPR w 2019 r.,
  • przyjęto sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 2019 r.”.