powiat Włocławski - Wiadomości

Brzeskie inwestycje drogowe

Kontynuacja już rozpoczętych zadań i nowe inwestycje drogowe to plan do realizacji wyznaczony przez gminę na najbliższych kilka miesięcy. Wiosenna aura przyniosła ożywienie w działaniach związanych z modernizacją dróg. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, samorząd brzeski przygotowuje się do budowy i modernizacji kolejnych odcinków. Dla części z zaplanowanych zadań przygotowana jest dokumentacja przetargowa, część jest w trakcie postępowania, a część czeka na rozpoczęcie robót.  Zakończone zostało postępowania na przebudowę 200 m. odcinka ul. Traugutta, gdzie do końca kwietnia br. powstanie jednopasmowa droga dwukierunkowa o szerokości 3,5 m. wraz z poboczami.  W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono również wykonawców na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę jedenastu dróg gminnych. Zadanie podzielono na trzy części. Pierwsza z nich obejmuje opracowanie dokumentacji na przebudowy dróg: w obrębie Sokołowo Parcele – Guźlin, w Sokołowie, w miejscowości Kąkowa  Wola Parcele oraz w Wieńcu Lipinach. W ramach drugiej części przygotowana zostanie dokumentacja na cztery odcinki dróg w Jądrowicach oraz dwa w obrębie Miechowice Parcele. Trzecie z opracowań obejmować będzie dwa odcinki w Redczu Krukowym, budowę dróg dojazdowych do nieruchomości na osiedlu Falborek, budowę ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Zaułek z ul. Nową oraz utwardzenie ciągu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Kolejowej, a także chodnika przy ul. Nowej. Zgodnie z wytycznymi postępowania, termin realizacji zamówienia upływa 30 września br. Zaplanowane na ten rok inwestycje, zgodnie z przyjętą praktyką, podzielone zostały na kilka etapów. W ostatnim czasie ogłoszono postępowanie na I etap prac obejmujący „Budowę i przebudowę drogi gminnej relacji Guźlin – Sokołowo”.  W ramach realizacji inwestycji powstanie droga o łącznej długości bliskiej 3 km.  Kompleksowo przebudowany zostanie odcinek 352 m. poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Jezdnia zyska szerokość 5,5 m., powstanie 1,5m chodnik oraz pobocze. Druga część zadania obejmować będzie budowę dwóch odcinków dróg o łącznej długości 2,583 km. Pierwszy z nowopowstałych odcinków o długości ponad 2,3 km będzie miał szerokość 5,5 m, drugi 261 m. – 4,5 m. Na całej długości powstaną obustronne pobocza. W ramach prac pobudowane zostanie skrzyżowanie z drogą gminną oraz przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową. Termin zakończenia prac zaplanowano na 30 sierpnia br.