Wiadomość 0 Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Magistrale jak nowe

Włocławskie Wodociągi rozpoczynają kolejną inwestycję. Modernizowane będą magistrale wodociągowe znajdujące się w ul. POW, Dziewińskiej i w Placu Wolności.

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner), obie z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa, z którym na początku lipca br. zarząd spółki podpisał umowę. Wartość zadania wynosi około 3,6 mln zł netto, a zakończenie jego realizacji planowane jest na luty 2021 r.

         Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlano-montażowe dotyczących modernizacji i przebudowy istniejących magistral  wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach:

– Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od Placu Wolności do komory zasuw przed torami kolejowymi),

– Placu Wolności (na odcinku od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
do ul. Brzeskiej),

– Dziewińskiej (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kruszyńskiej).

Łączna długość magistral wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami przewidziana do modernizacji wynosi około 2 km. Ilość zasuw przewidzianych do wymiany wynosi  28 szt.

Większość prac modernizacyjnych ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie centrum miasta zostanie wykonana metodami bezwykopowymi, w tym w szczególności metodą rękawa termoutwardzalnego.

         W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskanie następujących korzyści:

  • poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej,
  • zmniejszenie awaryjności,
  • zmniejszenie strat wody.

Inwestycja wpłynie na osiągnięcie europejskich standardów
w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.