Włocławek - wiadomości

Ruszył nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Ruszył nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Nabór trwa od 5 do
26 listopada 2018 roku.
Przypomnijmy: Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między
interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek. Komitet
pełni również funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w
związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata
2018-2028.
Kategorie grup kandydatów wybieranych w trybie otwartego naboru to:
– przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji;
– przedstawiciele podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze
rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające
nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego);
– przedstawiciele mieszkańców Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność
gospodarczą i zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność
gospodarczą;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność
społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.