Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Pożyczki dla przedsiębiorców

Centrum Obsługi Inwestora UM Włocławek informuje, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości SFP Kujawiak udziela pożyczek współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pożyczka na rozwój oraz Pożyczka inwestycyjna

Do dyspozycji: 25 000 000 zł

Kwota pożyczki:

do 300 000 zł – Pożyczka na rozwój

powyżej 300 000 zł do 1 000 000 zł – Pożyczka Inwestycyjna

Okres karencji: standardowo do 3 miesięcy

Grupa docelowa: mikro-, małe przedsiębiorstwa – Pożyczka na rozwój; mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – Pożyczka inwestycyjna

Oprocentowanie od 0,85% (preferencja dotyczy: inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, ekoinnowacji, powstawania nowych trwałych miejsc pracy).

Oprocentowanie preferencyjne:

– 1,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,

– 1,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji,

– 0,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej 1 nowego trwałego miejsca pracy (EPC),

– 0,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej 1 nowego trwałego miejsc pracy (EPC).

– 0,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane poza obszarem inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego i nie dotyczące ekoinnowacji, które przyczynią się do powstania przynajmniej 2 nowych trwałych miejsc pracy (EPC).

Cel finansowania:

finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez:

– wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa)

– wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, w tym: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa, modernizacja środków produkcji, adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

Do dyspozycji: 9 500 000 zł

Kwota pożyczki:

od 300 000 zł do 1 000 000 zł

Okres karencji: standardowo do 12 miesięcy

Grupa docelowa:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Oprocentowanie od 0,925%

Preferencja dotyczy:

-inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,

-inwestycji w projekty do 500.000 zł

Celem finansowania są przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP tj.:

– umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. na podstawie strategii eksportowych Ostatecznego Odbiorcy, w tym: działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych; działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny; zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.: usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie; usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

Zabezpieczenie pożyczek: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przelew wierzytelności z rachunku lokat terminowych, inne zabezpieczenie majątkowe.