Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

MOPR poszukuje rodzin zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby samotne lub małżonkowie, którzy spełniają warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.: dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodu, mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, posiadają opinię psychologiczną potwierdzającą predyspozycje i motywacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu, po którego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, które obok wymienionych warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej stanowi niezbędny element do uzyskania pozytywnej kwalifikacji kandydata, umożliwiającej pełnienie funkcji rodziny zastępczej.