Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Miasto wspiera działania profilaktyczne

Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Na programy profilaktyki uniwersalnej skierowanych do uczniów włocławskich szkół przeznaczono kwotę 39 344,00 zł (programy realizowane w dwóch częściach: I – w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 roku, II- jako kontynuacja, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019).

Na programy z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców przeznaczono kwotę 27 510,00 zł;

Na programy rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych NSP oraz programów rozwijających umiejętności w podejmowaniu interwencji profilaktycznej przeznaczono kwotę 14 746,00 zł.

Łączna wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert to 81 600,00 zł.