Wiadomości - strona główna

Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka. Edukacja i doradztwo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje projekt pod nazwą: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka – I edycja”. Przedsięwzięcie prowadzone jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „SUKCES”.

Odbiorcami projektu są osoby z terenu miasta Włocławek korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, znajdujące się w wieku aktywności zawodowej, z orzeczoną niepełnosprawnością.

Uczestnicy projektu przeszli Indywidualną Ścieżkę Reintegracji przygotowaną przez zespół merytoryczny w postaci doradcy zawodowego i psychologa. Głównym założeniem IŚR jest zindywidualizowane podejście do osoby, skoncentrowane na jej silnych stronach, umiejętnościach, preferencjach i potrzebach. Uczestnicy objęci są również indywidualnym poradnictwem psychologicznym w formie osobistych konsultacji. W czasie ich trwania psycholog pomaga w lepszym zrozumieniu problemu oraz wspólnie z uczestnikiem określa sposoby przezwyciężenia trudnej sytuacji.

W ramach projektu funkcjonują 3 Grupy Samopomocowe. Podczas regularnych spotkań uczestnicy Grup Samopomocowych omawiają ważne dla ich społecznego funkcjonowania tematy. Grupy Samopomocowe stanowią forum wymiany doświadczeń i użytecznych informacji, ich funkcjonowanie przyczynia się do przezwyciężenia bezradności i izolacji, budując poczucie wartości i wzajemnego wsparcia wśród uczestników.

Beneficjenci projektu biorą również udział w grupowych warsztatach psychologicznych oraz grupowym doradztwie zawodowym.