Wiadomości - strona główna

Energia odnawialna – czy mieszkańcy są zainteresowani? Urząd Miasta pyta i czeka na wstępne deklaracje

Gmina Miasto Włocławek prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogą być finansowane ze środków zewnętrznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 3.1.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

Celem projektu jest wsparcie mieszkańców Włocławka, planujących montaż instalacji fotowoltaicznych oraz paneli słonecznych w budynkach mieszkalnych (mikroinstalacje) oraz w budynkach użyteczności publicznej, poprzez stworzenie możliwości uzyskania dofinansowania na zakup i montaż tego typu urządzeń.

Zgodnie z RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie takiego projektu może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić tzw. „Wstępną deklarację” uczestnictwa w ww. projekcie.

Złożenie takiej deklaracji jest jedynie wyrazem zainteresowania mieszkańców udziałem w ww. projekcie, ma charakter czysto informacyjny.

Ankieta dotycząca odnawialnych źródeł energii (OZE) jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.bip.um.wlocl.pl/odnawialne-zrodla-energii-oze oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM) stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Środowiska Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, holl/budynek B lub w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek, I piętro – pokój nr 19/20.

Wypełnione „Wstępne deklaracje” należy dostarczyć osobiście, pocztą do Urzędu Miasta Włocławek (stanowisko BOM-u lub Wydział Środowiska) lub skanem na adres: srodowisko@um.wloclawek.pl w terminie do dnia 30.04.2018 r.