Wiadomości - strona główna

Samorząd Włocławka dofinansowuje doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 13 lutego 2018 r. został ustalony plan dofinansowania zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2018 rok.

Na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli przeznacza się w budżecie Włocławka kwotę 256 462 zł.

Na organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego została zarezerwowana kwota 725 121 zł.