Wiadomości - strona główna

MPA na półmetku

W styczniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i co za tym idzie zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Miejskie Plany Adaptacji powstaną do końca 2018 roku, obecnie projekt jest na półmetku, dlatego warto podsumować i przedstawić dotychczasowe prace.

Wszyscy musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dostosować się do zmian klimatu. Obecnie eksperci razem z przedstawicielami miast określają działania adaptacyjne, które pomogą aglomeracjom w skutecznym reagowaniu na zmiany klimatu. Cieszy nas aktywny udział samorządów w opracowaniu planów adaptacji, liczymy także na zaangażowanie społeczeństwa w późniejszym procesie ich wdrażania” ­– podkreśla Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Dotychczas eksperci, dla każdego miasta przeanalizowali historyczne dane meteorologiczne i hydrologiczne z 35 lat (1981-2015), by ocenić wrażliwość miast na zjawiska klimatyczne oraz mnóstwo danych społecznych i gospodarczych, by ocenić potencjał adaptacyjny miast. Na podstawie tych analiz, w każdym z 44 miast biorących udział w projekcie wskazane zostały cztery sektory najbardziej wrażliwe na zagrożenia związane ze zjawiskami klimatycznymi.

Największe wyzwanie dla działań adaptacyjnych miasta widzą w sektorach: gospodarka wodna
(w 44 miastach), zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców (w 41 miastach), transport (w 36 miastach) i energetyka (w 14 miastach), gospodarka przestrzenna.

“Obserwowane zmiany klimatu w Polsce jeszcze nie oddziałują w sposób zagrażający gospodarce, jednak wraz z dalszym postępowaniem ocieplenia należy się liczyć ze wzrostem skali szkód, a tym samym kosztów ich likwidacji lub działań ograniczających negatywne skutki” – twierdzi prof. dr hab. Maciej Sadowski IOŚ-PIB

Obecnie kończą się intensywne prace nad oceną ryzyka wynikającego z zagrożeń klimatycznych. Ryzyko uwzględnia prognozowane zmiany klimatu, a jego ocena opiera się na scenariuszach klimatycznych.