Włocławek - wiadomości

Projekt do wglądu mieszkańców, w grudniu dyskusja publiczna

Projekt do wglądu mieszkańców, w grudniu dyskusja publiczna. W dniach od 27
listopada 2018r. do 28 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy
Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro) będzie
wyłożony do publicznego wglądu „Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią,
Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską,
Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei” wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4 grudnia o godz. 15.30 w sali nr 5 ratusza przy Zielonym Rynku odbędzie się dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami.
Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem
nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 stycznia 2019r.