Włocławek - wiadomości

Trwa nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Trwa nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór potrwa do
poniedziałku 26 listopada 2018 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń, ale są jeszcze wolne
miejsca, warto więc skorzystać z tej możliwości.
Czym jest Komitet Rewitalizacji? To gremium, które służy współpracy i dialogowi
między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek.
Komitet pełni również funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek
w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata
2018-2028.
Kategorie grup kandydatów wybieranych w trybie otwartego naboru to:
– przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji;
– przedstawiciele podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze
rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające
nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego);
– przedstawiciele mieszkańców Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność
gospodarczą i zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność
gospodarczą;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność
społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych;
– przedstawiciele podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką,
inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto
Włocławek;
Szczegółowa dokumentacja związana z naborem jest dostępna m.in. na stronie:
http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,kandydaci_na_czlonkow_komitetu_rewitalizacji_poszukiwani_,354.html