Włocławek - wiadomości

Najlepsi studenci PWSZ ze stypendiami

Najlepsi studenci PWSZ ze stypendiami.20 listopada br. w rektoracie PWSZ przy ul. 3
Maja 17 odbyło się wręczenie stypendiów JM Rektor dla najlepszych studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Stypendium mógł otrzymać
student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.
W roku akademickim 2018/2019 o stypendium JM Rektor ubiegało się 140 studentów.
Przyznane zostało 68 stypendiów: 51 z tytułu uzyskanej w ostatnim roku studiów średniej
ocen; 17 z tytułu uzyskanych w ostatnim roku studiów osiągnięć naukowych (np. czynny
udział studenta w konferencji/seminarium o charakterze naukowym polegającym na
przygotowaniu i wystąpieniu z referatem czy prezentacją; wydanie publikacji w
wydawnictwach pokonferencyjnych oraz czasopismach naukowych).
Informacja na ten temat: https://www.pwsz.wloclawek.pl/8-aktualnosci/1533-wreczenie-stypendiow-dla-najlepszych-studentow.