Włocławek - wiadomości

Trwa nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Trwa nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, nabór potrwa do 26
listopada 2018 roku, liczy się kolejność zgłoszeń.
Komitet Rewitalizacji to współpracy i dialogu między interesariuszami procesu
rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek. Komitet pełni również funkcję
opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Kategorie grup kandydatów wybieranych w trybie otwartego naboru to:
– przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji;
– przedstawiciele podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze
rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające
nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego);
– przedstawiciele mieszkańców Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność
gospodarczą i zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność
gospodarczą;
– przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność
społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych;
– przedstawiciele podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką,
inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto
Włocławek;
Szczegółowa dokumentacja związana z naborem jest dostępna m.in. na stronie:
http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,kandydaci_na_czlonkow_komitetu_rewitalizacji_poszukiwani_,354.html