Włocławek - wiadomości

RPO na innowacje w przedsiębiorstwach

RPO na innowacje w przedsiębiorstwach 26 listopada ruszą konkursy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w
których mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu będą mogły uzyskać środki na
innowacje.
Konkursy będą przebiegać jednocześnie dla przedsiębiorstw przemysłowych i
usługowych. Dla tych pierwszych do podziału jest 52,5 mln złotych, dla drugich 17,5 mln
złotych. Każda z wyłonionych w konkursach firm może otrzymać tzw. dotację zwrotną w
wysokości do 500 tys. złotych. Mimo takiej nazwy środków nie zawsze będzie trzeba
zwracać. Najlepiej ocenieni wnioskodawcy podpiszą umowę, w której określone będą
dwa wskaźniki: pierwszy dotyczący nowych miejsc pracy, drugi odnoszący się do
stosunku przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług do
wartości wnioskowanego wsparcia. Jeśli po zakończeniu projektu oba wskaźniki zostaną
spełnione, firma zachowuje całą dotację.
Pierwszym etapem konkursów będzie preselekcja, podczas której zostanie stworzony
wstępny ranking najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, które będą mogły ubiegać
się o dotację. Każdy przedsiębiorca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek. Przyznane
środki będzie można przeznaczyć zarówno na zakup rzeczowych aktywów trwałych, np.
maszyn, jak i zakupów wartości niematerialnych i prawnych, np. licencja na
oprogramowanie. Z tym, że wszystkie wydatki muszą wiązać się z planowaną
dywersyfikacją lub zmianą modelu produkcji, lub świadczenia usług. Ważnym jest, że
planowane procesy, produkty lub usługi muszą być innowacyjne co najmniej w skali
całego województwa.
Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-
prasowe/33466-rpo-na-innowacje-w-przedsiebiorstwach