powiat Włocławski - Wiadomości

Zadanie inwestycyjne – rozbudowa drogi powiatowej w gminie Boniewo.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – odcinek Boniewo – Lubomin – dł. odcinka 3,9 km

W dniu 26 marca 2020 roku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – odcinek Boniewo – Lubomin – dł. odcinka 3,9 km”. tj. Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 7, 87-853 Nowa Wieś, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.

Termin wykonania zadania określony został do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wartość umowy brutto wynosi:  6.036.820,73 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: przebudowę konstrukcji jezdni o łącznej długości 3,9 km i szerokości 6 m, budowę chodników i ścieżki rowerowej, wykonanie umocnionych poboczy, przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony, przebudowę skrzyżowań, odtworzenie rowów, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, zjazdów oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie Biuro Projektów Budowlanych Sp z.o.o ul. Al. Grunwaldzka 56 lok 202, 80-241 Gdańska.

Powiat Włocławski na realizacje zadania  pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – odcinek Boniewo – Lubomin – dł. odcinka 3,9 km”, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.