powiat Lipnowski - Kultura powiat Lipnowski - Wiadomości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłasza nabór

                 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 2/G/2019

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP 1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia  podnoszące kompetencje dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),

Nabór  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać  od  31października do 15 listopada 2019 r. w  biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe mieszczącym się przyul. Szkolnej 4 w  Dobrzyniu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Więcej informacji na stronie www.lgddobrzyn.pl oraz pod numerem telefonu54 253 05 38

                                                                         

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

współfinansowany  ze środkówUnii Europejskiej w ramach działania„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.