Wtorek 17 października 2017 r., Imieniny obchodzą Lucyny, Małgorzaty, Wiktora
Najnowsze wiadomości: UROCZYSTE OTWARCIE 2 DOMÓW DZIECKA W LUBIENIU KUJAWSKIM KONCERT PAPIESKI 2017 - FOTOGALERIA Wyniki III Festiwalu Piosenki Religijnej w Lubaniu Szkutnicy z włocławskiego „Elektryka” Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017 Kolejna zmiana kursów miejskiej komunikacji Akcja diagnostyczna Wyniki II Otwartego Turnieju Szachowego 2017 Nominacje na wyższe stanowiska w radziejowskiej Policji Pamięci księdza Jerzego
Aktualnie jesteś: Strona główna \ Konkurs
Konkurs

 

 

Nabór Zakończony

REGULAMIN I FESTIWALU MUZYKI TANECZNEJ
„SZALONE MIKROFONY”  – 15 CZERWIEC 2017

MILE WIDZIANE WŁASNE UTWORY ORAZ COVERY!

 

UG Kowal, Zielony Zakątek zwany dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs, wyłaniający zespół muzyczny – disco polo i dance. Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 1

Postanowienie Konkursu

 

 1. Organizator Konkursu:

 

UG Kowal , Zielony Zakątek

 

 Patronat Medialny

Radio Hit

 

 1. Terminarz Konkursu

 

Rozpoczęcie Konkursu:

27.05.2017r

Termin składania/nadsyłania zgłoszeń:

 

 

Ogłoszenie listy zespołów zakwalifikowanych do Konkursu:

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu:

15.06.2017 r.

 

 1. Cele Festiwalu
 1. Festiwal ma charakter konkursu dla zespołów wykonujących muzykę rozrywkową
 2. Popularyzacja i promocja polskich zespołów disco polo i dance
 3. Organizacja Festiwalu o jasnych i przejrzystych zasadach wyboru wykonawców.

 

 

 1. Warunki uczestnictwa i postanowienia ogólne

 

 1. Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą do dnia .06.2017r
 2. Adres nadsyłania zgłoszeń:

Radio Hit

ul. Ptasia 3

87-800 Włocławek

z dopiskiem I FESTIWAL MUZYKI TANECZNEJ LUBIECHOWO 2017.

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie Organizatorowi płyty CD z nagraniem materiału dźwiękowego (1 utworu), a także wypełnionego i podpisanego

formularza zgłoszeniowego, który należy pobrać ze strony internetowej Organizatora

www.radio.hit.net.pl

 1. Płyta CD musi zawierać 1 utwór Zespołu nagrany w formacie: mp3 (stereo, 44100Hz, 192 kbps lub powyżej) lub WAV. Płyta CD musi być opisana nazwą Zespołu i tytułem utworu własnego autorstwa.
 2. Płyta nie spełniająca wymagań technicznych i/lub dostarczona bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie weźmie udziału w Konkursie. Każdy z zespołów nadesłać może tylko jedno zgłoszenie.
 3. Koszty nośników oraz przesyłki pokrywa zgłaszający
 4. Na podstawie zgłoszeń spełniających kryteria formalne i techniczne zostanie utworzona lista zespołów z przyporządkowanymi numerami zgłoszeniowymi.
 5. Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie do dnia 05.06.2017r.
 6. Kolejność miejsc i wyników festiwalu zostanie wyłoniona poprzez głosowanie w konkursie SMSowym, który odbędzie się na antenie Radia Hit z siedzibą we Włocławku ul. Ptasia 3.
 7. Każdy z uczestników może zdobyć nieograniczoną liczbę głosów wysłaną z jednego numeru tel. Słuchacze poprzez głosowanie wybiorą zwycięzcę,
 8. Głosowanie  SMS zaczyna się 05.06.2017r. i kończy 14.06.2017r. o godziny 24:00 ( głosowanie jawne) a 15.06.2017r do godziny 11:00 głosowanie niejawne.
 9. Prawo udziału podczas Festiwalu w dniu 15 czerwca 2017 będzie miało w sumie pierwszych 12 zespołów. Każdy z finalistów będzie miał prawo zaprezentować podczas koncertu finałowego do 3 utworów ( w tym minimum jeden własnego autorstwa).
 10. Zwycięzca I Festiwalu będzie miał prawo występu podczas II Festiwalu w 2018 roku.

 

 

 

 1. Postanowienia organizacyjne.

 

 1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, w razie konieczności pomoc techniczną i akustyczną. Każdorazowo przed koncertem ustalane będą warunki techniczne odbycia się koncertu zaproszonego zespołu.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa (licencji) do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonego na Konkurs utworu w związku z promocją przez Radio Hit sp. o.o. z siedzibą we Włocławku przy ulicy Ptasiej 3, oraz w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, na następujących polach eksploatacji:

2A. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2B. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;

2C. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2B powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przede wszystkim poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, udostępniania w Internecie, nadawanie za pomocą fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną. Uczestnik zobowiązuje się do niewypowiadania licencji w czasie jej trwania.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z faktem, iż Laureaci Konkursu zezwalają stacji Radio Hit sp. o.o. z siedzibą we Włocławku przy ulicy Ptasiej 3, na dysponowanie ich wizerunkami, imieniem i nazwiskiem (ewentualnie pseudonimem), wypowiedziami, danymi biograficznymi i dyskografią, zaprezentowanymi w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

 1. Radio Hit sp. o.o. z siedzibą we Włocławku przy ulicy Ptasiej 3, dążyć będzie do wydania promocyjnej płyty CD zawierającej wszystkie piosenki - laureatki, z tym, że decyzja w tym zakresie należy do właściciela Radia Hit sp. z o. o. W razie podjęcia przez właściciela stacji decyzji o wydaniu płyty Laureaci Konkursu zobowiązują się do przeniesienia całości lub części autorskich praw majątkowych do piosenki (jeżeli jednocześnie Uczestnik takie prawa posiada) bądź też zobowiązują się dołożyć wszelkich starań do zapewnienia nabycia przez Radio Hit sp. z o.o. niezbędnych autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych od pomiotów uprawnionych – stosownie do potrzeb tego wydania.
 2. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko Radiu Hit sp. o.o. z siedzibą we Włocławku przy ulicy Ptasiej 3, z tytułu naruszenia praw do utworu zakwalifikowanego do Konkursu, uczestnik Konkursu, który zgłosił utwór do Konkursu zobowiązuje się podjąć wszelkie działania w celu oddalenia tychże roszczeń, a także pokryje wszelkie szkody i koszty z nimi związane, w tym koszty ewentualnego procesu sądowego oraz obsługi prawnej.
 3. Nadesłanie utworu na Konkurs oznacza akceptację warunków Konkursu wyrażonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Radia Hit sp. o.o. z siedzibą we Włocławku przy ulicy Ptasiej 3, Wszelkie wątpliwości i ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania Konkursu rozstrzyga Radio Hit sp. o.o. z siedzibą we Włocławku przy ulicy Ptasiej 3, Decyzje podjęte przez Radio Hit sp. o.o. z siedzibą we Włocławku przy ulicy Ptasiej 3, są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 1. Nagrody
 1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

 

Nagroda główna : pieniężna

Nagroda specjalna od Radia Hit

Nagrody niespodzianki

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych materiałów.
 5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie konkursowe, niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, nie będzie rozpatrzone.
 6. Pytania dotyczące regulaminu Konkursu należy przekazywać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres: ewelina.baczynska@onet.eu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – I FESTIWAL MUZYKI DISCO POLO LUBIECHOWO 2017

 

 1. NAZWA ZESPOŁU           ………………………………………………………………………………..

 

 1. DANE DO KONTAKTU:

 

ULICA/NR…………………………………………………………………………………

 

MIEJSCOWOŚĆ/KOD…………………………………………………………………………………

 

TELEFON…………………………………………………………………………………

 

E-MAIL…………………………………………………………………………………

 

STRONA WWW………………………………………………………………………………..

 

 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. SKŁAD ZESPOŁU:

 

KIEROWNIK ZESPOŁU

 

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

 

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………………………………………………

 

 

 1. UTWÓR ZGŁOSZONY DO KONKURSU:

 

TYTUŁ UTWORU………………………………………………………………………………..

AUTOR MUZYKI I TEKSTU…………………………………………………………………..

 

CZAS TRWANIA UTWORU………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 1. ZAPOTRZEBOWANIE TECHNICZNE:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE ZAPOZNALIŚMY SIĘ Z REGULAMINEM I FESTIWALU MUZYKI DISCO POLO LUBIECHOWO 2017, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 15 CZERWCA2017 ROKU I ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYSTĄPIENIA PODCZAS KONCERTU FINAŁOWEGO ZGODNIE Z POSTANOWIENIA TEGO REGULAMINU.

NINIEJSZYM WYRAŻAMY ZGODĘ NA NIEODPŁATNE KORZYSTANIE PRZEZ ORGANIZATORÓW FESTIWALU ORAZ PRZEZ PODMIOTY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE – Z NASZYCH WIZERUNKÓW JAKO ZESPOŁU ORAZ Z ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA POPRZEZ UTRWALENIE GO, NADAWANIA, EMITOWANIA, ODTWARZANIA.

NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY, IŻ PIOSENKI ZGŁASZANE DO FESTIWALU SĄ PIOSENKAMI AUTORSKIMI. W PRZYPADKU FINAŁU OŚWIADCZAMY, IŻ POSIADAMY ZGODĘ TWÓCÓW TEKSTÓW I MUZYKI NA WYKONYWANIE ICH UTWORÓW WE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM ZAKRESIE WSKAZANYM POWYŻEJ I ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO PONIESIENIA PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE NARUSZENIA PRAW OSOBISTYCH TYCH OSÓB.

 

PONADTO WYRAŻAMY ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRGANIZATORÓW I PRODUCENTA WYKONAWCZEGO W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM KONKURSU NA PRZEKAZYWANIE TYCH DANYCH PODMIOTOM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z URZĘDEM GMINY W KOWALU PRZY ORGANIZACJI FESTIWALU MUZYKI DISCO POLO W CELACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PROMOCJĄ FESTIWALU.

ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PRZYSŁUGUJĄCYM PRAWIE WGLĄDU DO TYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

 

NINIEJSZYM ZRZEKAMY SIĘ POŚREDNICTWA ORGANIZACJI ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z UTWORU ORAZ ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA PRZEZ ORGANIZATORÓW FESTIWALU.

………………………………………

……………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

……………………………………..

PODPIS KIEROWNIKA ZESPOŁU

Tam gramy
Region

powiat włocławskipowiat aleksandrowskipowiat gostyniński

powiat lipnowskipowiat radziejowskipowiat toruński

Polecamy strony