Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu

  • Nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek ze środków budżetu miasta w 2021.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania robót w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

O dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych gminy Miasto Włocławek.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały wszczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz zawarciem umowy z  Gminą Miasta Włocławek.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31 marca 2021r:

– w budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, główny hol, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny,

– poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,

– poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka,

osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, główny hol.

Wnioski o dofinansowanie można pobrać w holu głównym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.wloclawek.pl w zakładce Środowisko-informacje, wykaz danych – dział: Gospodarka odpadami zawierającymi azbest.

Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, w Wydziale Środowiska, ul. 3 Maja 22 – pokój 18, telefon: /54/ 414 41 67, /54/ 414 43 07, e-mail: srodowisko@um.wloclawek.pl

Wszelkie szczegóły dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z nieruchomości osób fizycznych, w tym druki do wypełnienia, są również dostępne pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-osob-fizycznych-znajdujacych-sie-na-terenie-miasta-wloclawek-ze-srodkow-budzetu-miasta-w-2021r/.