Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

POMOC PRAWNA WE WŁOCŁAWKU -ZMIANA ZASAD

Przypominamy, że od 1 stycznia zmieniły się zasady nieodpłatnej pomocy prawnej
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP).

 

W roku 2019 na terenie miasta Włocławka funkcjonują 4 punkty NPP:

 

Punkt przy ul. Mechaników 1 mieszczący się w Zespole Placówek nr 1, obsługiwany przez 10 radców prawnych – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.

 

Punkt przy ul. Żytniej 58 mieszczący się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, obsługiwany przez 10 adwokatów – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00.

 

Punkt przy ul. Żabiej 12A mieszczący się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-12.30.

 

Punkt przy ul. Długiej 28, mieszczący się w pawilonie handlowym – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00.

 

Czas dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze miasta. Wydłużenie czasu dyżuru może nastąpić na wniosek Prezydenta Miasta.

 

Od 1 stycznia nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży w tej sprawie stosowne, pisemne oświadczenie.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna poza punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty z pracownikiem Urzędu Miasta Włocławek.

 

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej będą mogły wyrazić swoją opinię o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej, wypełniając odpowiednią część B Karty Pomocy, którą następnie umieszczą w specjalnie zabezpieczonej urnie znajdującej się  w punkcie NPP. Ponadto takie opinie będą mogły być przekazywane Prezydentowi Miasta w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskały pomoc.

 

Miasto Włocławek na realizację zadania nieodpłatnych porad prawnych uzyskało dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Informacja na ten temat jest opublikowana: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/10775/od-1-stycznia-zmiana-zasad-nieodplatnej-pomocy-prawnej