Wiadomości - strona główna

Rewitalizacja Włocławka. Publikujemy ważne dokumenty

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są: „Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Włocławka” oraz „Raport końcowy z procesu partycypacyjnego planowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”

Punktem wyjścia do wypracowania programu naprawczego były, przeprowadzone na potrzeby „Szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji Włocławka”, pogłębione badania ilościowe i jakościowe oraz analizy odnośnie problemów z jakimi borykają się mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Najistotniejsze było przeprowadzenie szerokiego procesu wypracowywania rozwiązań wspólnie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, pozostałymi interesariuszami oraz ekspertami ministerialnymi i przedstawicielami lokalnej administracji. Włączenie lokalnej społeczności w proces planowania programu rewitalizacji, jak również wdrażania go, to kluczowy element, decydujący o skuteczności rewitalizacji.